سرپرست روابط عمومی: حمید امید

تلفن: 02144171961 داخلی 136 

ایمیل: teckwon@yahoo.com