معاون آموزشی: دکتر محمد ریاحی                                                     

تلفن:02144171971تلفکس 44119215

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی : تقی بینقی

تلفن: 02144171972 تلفکس 44119215