مرحله نوین آموزش در وزارت نیرو در سال 1359 با آغاز فعالیت ستاد سازندگی و آموزش معنا یافت. این ستاد با گسترش و توسعه مراکز آموزشی ، هم اکنون با نام موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب وبرق به عنوان یکی از با سابقه ترین مراکز آموزش، به آموزشهای تخصصی و ضمن خدمت ادامه می دهد. هم اکنون موسسه دارای مجتمع های عالی آموزشی و پژوهشی، واحد های آموزشی و دفاتر آموزشی در سراسر کشور می باشد که همه از طریق ارائه آموزش های تخصصی و کاربردی، آموزشهای بین الملل، آموزشهای ضمن خدمت کارکنان صنعت آب و برق و آموزشهای مجازی نقش به سزایی در صنعت آب و برق کشور دارند. قابل ذکر است تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان این موسسه در پست های کلیدی کارشناسان ارشد و مدیران صنعت مشغول به فعالیت می باشند.

اهم عملکرد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود.  

        1 .ارتقاءمیانگین سطح علمی(جمعیت دارای تحصیلات عالی) و دانش نیروی انسانی شاغل در صنعت آب وبرق

   2. ایجاد مراکز آموزشی تخصصی صنعت آب برق در سطح کشور در قالب مجتمع ها، واحدها ودفاتر آموزشی

   3 .توسعه کمی و کیفی در چاپ و تولید کتب علمی و دانشگاهی حوزه صنعت آب وبرق

   4 .استفاده از فناوری های نوین وایجاد جنبش خدمات الکترونیکی در حوزه آموزش صنعت آب و برق 

  5. همکاری در برگزاری کنفرانس های علمی تخصصی ملی و بین المللی حوزه صنعت آب وبرق

   6.تربیت مربی وکادر علمی تخصصی در صنعت آب وبرق

   7 ایجاد قطب های تخصصی آموزش در صنعت آب وبرق در سراسر کشور 

  8. کمک به رشد توسعه صنعت آب و برق کشور از طریق آموزش ها و پژوهش های تخصصی وکاربردی

9.رشد دینی ومعنوی پرسنل صنعت آب وبرق توسط آموزش های دینی و فرهنگی

10.گسترش فرهنگ ایمنی در صنعت آب و برق با آموزش های تخصصی حوزه ایمنی